Hình thức thanh toán

Flowertalk hỗ trợ những hình thức thanh toán sau đây:

  • Thanh toán chuyển khoản
    Hình thức thanh toán
  • Paypal / Thẻ tín dụng
    Hình thức thanh toán
  • Vi điện tử
    Hình thức thanh toán
  • COD